Платени публикации

Проект на „Институт за право и правосъдие” за по-добро управление на местно ниво, финансиран от Фондация „Америка за България”

Фондация „Институт за Право и правосъдие”, гр. Хасково изпълни проект с наименование:  Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление” финансиран по Програма „Добро управление на местно ниво” на Фондация „Америка за България”. Финансовата безвъздмезна подкрепа бе на стойност 75 000 лева.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Във времевия график от 6 месеца се извърши правен анализ на подзаконовите нормативни актове на общини Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани. Целта на анализа бе да прегледа, адаптира и предложи на общинските съвети да предприемат корективи действия като актуализират и приемат законосъобразни, целесъобразни и приложими местни нормативни актове и създаде предпоставки за по-добро местно управление. Всеки нормативен акт, който попада в изследването бе оценен от гледище на актуалност, законосъобразност и целесъобразност, като бяха изведени препоръки и конкретни предложения за промяна на съответните норми. В рамките на проекта бяха извършени и анализи на обявените, проведени и възложени обществени поръчки, в период 2019г. – 2020г. в същите общини.

Резултатите от изготвените анализи бяха представени на целевите общини на открити работни срещи, на които присъстваха председателите на общинските съвети и общински съветници, ръководители от общинските администрации и експерти-юристи.

Анализите отразяват едно добро общо състояние на местното законодателство, като основните противоречия и несъответствия се откриват при актове, които касаят местни данъци и такси и административно-наказателните разпоредби. По отношение на обществените поръчки не бяха открити съществени нарушения или повтарящи се порочни практики, които не са били обект на съдебен контрол. Представителите на общините и общинските съвети изразиха своята огромна благодарност на екипа от адвокати, които изготвиха анализите, както и на Фондация „Америка за България”, която финансира този проект от изключително голямо местно значение за постигане на по-добро управление на общинско ниво.

Повече информация за проекта може да откриете на www.filj.eu

Проект

Back to top button