Външни публикации

Община Хасково с още три блока с по 16 социални жилища

Община Хасково изпълнява проектно предложение „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Срокът за приключване съгласно Административния договор за безвъзмездна финансова помощ е 15.10.2022 година.

Проектът съдържа система от комплексни дейности, целящи постигане на трайно подобрение в икономическите, социалните и демографските условия на града чрез осигуряване на подслон и нормални условия на живот на маргинализирани групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива.

СоциалниПроектът предвижда изграждане на социална инфраструктура, в това число оборудване и обзавеждане, представляваща три блока с по 16 апартамента, предназначени за настаняване на лица от целевата група. Собственик на социалните жилища е Община Хасково. Социалните жилища ще бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, като определянето на наема ще се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещите се, което ще позволи освен фактическото ползване на жилище, така и задоволяване на необходимите битови потребности на неговите ползватели. Мерките за осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи, ще бъдат съчетани с други видове интервенции, включително такива в областта на образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта, което само по себе си води до прилагането на интегриран подход. Меките мерки ще бъдат осигурени от интегриран проект „Успяваме заедно”, който се изпълнява от Община Хасково.

СоциалниУслугата за настаняване е уредена с Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково, Глава седма: Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалните жилища, изградени със средствата по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Срокът за настаняване е определен в договора за отдаване под наем за три години. Стопанисването и поддържането на сградния фонд на социалните жилища и прилежащите площи, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. се осъществява от Община Хасково.

Проектът ще разреши частично един наболял проблем, валиден за всички български общини – задоволяване нуждите от жилища на маргинализираните групи, в т.ч. роми. Високите пазарни цени на недвижимите имоти лишават социално слабите семейства/ домакинства от възможността да си закупят жилища или дори да го наемат на свободен наем. Изграждането на жилища ще даде сигурност за представителите на целевата група, които в последствие ще могат да насочат усилията си за реализация в обществения живот.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Back to top button