Външни публикации

Завърши санирането на три жилищни сгради в Хасково

Проект

ПРОЕКТ:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково

С официална церемония по откриване на три жилищни сгради и заключителна пресконференция, Община Хасково отбелязва финала на проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково“, BG16RFOP001-1.012-0005-C02, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

СаниранеВ рамките на одобреното финансиране, в размер на 516 495.60 лв., от които: 439 021.26 лв. от ЕФРР, а 77 474.34 лв. – национално финансиране, бяха въведени мерки за енергийна ефективност в три многофамилни жилищни сгради, с административни адреси: ул. „Стефан Стамболов“ № 19;  ул. „Стефан Стамболов“ № 11 и ул. Кавала № 3.

СаниранеЗа жилищните сгради са приложени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на външни стени на сградите, топлоизолиране на покрива на сградите, топлоизолиране на подове, подмяна на дограма и мерки по осветление. Така изпълнените дейности допринасят за по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградите и подобряване на достъпа за лица с увреждания.

СаниранеЦелите, постигнати с реализацията на проекта, са ефективно използване на енергията в трите многофамилни жилищни сгради в град Хасково, постигне на клас на енергопотребление „С“ и 60% енергийни спестявания, както и повишаване качеството на живот и комфорта на обитаване.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково ”, BG16RFOP001-1.012-0005-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в  растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Back to top button